GDPR 1. Základní ustanovení.

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je penzion Michelle, IČ 61199052 se sídlem U Rybníka 70, Turnov 511 01(dále jen: „správce“).

  Kontaktní údaje správce jsou:

  adresa: Ubytování Turnov IČ 61199052 se sídlem U Rybníka 70, Turnov 51101

  email: Info@ubytovani-turnov.cz

  telefon: +420604854400

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší objednávky ubytování.

  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, včetně Vašeho e-mailu který bude použit k naším marketingovým účelům. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

  Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 4. Doba uchovávání údajů

  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 6. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména přístup do počítače pod heslem, vytištěné doklady jsou uzamčeny ve skříni.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 8. Kamerový systém

  Aby maximálně chránil Vaše soukromí. V případě potřeby a na základě našeho požadavku, kdy je takový požadavek vznesen je záznam z tohoto systému předán v rámci povinné součinnosti Policii ČR.

 9. Závěrečná ustanovení

  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.REZERVOVAT
POBYT
Rezervace
+420 604 854 400
info@ubytovani-turnov.cz

Kontaktní informace

Ubytování Turnov

U rybníka 70,
511 01 Turnov

Zobrazit na mapě
+420 604 854 400
info@ubytovani-turnov.cz

Sociální sítě

Můžete nás sledovat i na sociálních sítích, kde Vás budeme informovat o všech našich novinkách a aktuálním dění.