Obchodní a storno podmínky1. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují smluvní vztah mezi „ubytováním Turnov v Českém ráji“ dále jen jako ubytovatelem a zájemci o ubytování dále jen jako zákazníkem. Podmínky jsou závazné a uhrazením dohodnuté zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy s platnými předpisy České republiky.

2. Zákazník

Zákazníkem mohou být pouze osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou ubytovat a využívat služby penzionu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

3. Ubytovatel

Penzion Michelle adresa „U rybníka 70, Mírová pod Kozákovem, 51101 Turnov“.

4. Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem vznikne na základě objednávky ubytování. Ubytování lze objednat e-mailem, telefonicky, dopisem, nebo osobně. Na základě objednávky zašle ubytovatel zákazníkovi informační e-mail zda máme ve Vámi požadovaném termínu volno. Pokud je obsazeno nabídneme Vám jiný termín. Po vzájemném odsouhlasení termínu Vám potvrdíme objednávku a pokud na Vámi požadovaný termín vybíráme zálohu zašleme Vám podklady k uhrazení zálohy. V případě že učiníte rezervace má se za to, že je tak činěno v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a potvrzujete akceptaci těchto všeobecných podmínek Vámi i všemi ostatními osobami uvedenými / zahrnutými ve Vaší objednávce.

Zálohu je nutné uhradit do čtrnácti dnů od zaslání potvrzení o rezervaci a vyzvání k uhrazení zálohy. Zálohy vybíráme ve výši 40-50% z celkové ceny ubytování. Uhrazením zálohy zákazník potvrzuje, že si přečetl a porozuměl Všeobecným podmínkám, seznámil se s ceníkem, storno podmínkami, platebními podmínkami a souhlasí s nimi.

Bez uhrazení zálohy v požadovaném čase není Vaše rezervace platná.

5. Ceny

Ceny ubytování jsou uvedeny na našem oficiálním webu https://ubytovani-turnov.cz. Ceny jsou smluvní.

Úhrada celkové ceny pobytu se skládá z těchto položek:

– záloha ve výši 40-50 % z celkové ceny pobytu je splatná během 14 dnů po zaslání výzvy k uhrazení zálohy. Zálohu lze uhradit bankovním převodem na č.ú.:
v CZK: 2502400062 / 2010 (Fio banka)
v EUR: 2902425170 / 2010, IBAN: CZ59 2010 0007 0029 0242 5170, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
v USD: 2702425168 / 2010, IBAN: CZ25 2010 0000 0027 0242 5168, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX,
poštovní složenkou na adresu: Pavlína Ježková, U rybníka 70, 511 01, Turnov, nebo v hotovosti při osobním setkání. O přijetí platby Vás budeme informovat na Vámi zaslaný kontakt (e-mail, SMS). Výdaje s uhrazením zálohy nese klient v plné výší. Doklad o uhrazení zálohy je nutno uschovat pro nástup ubytování.

– doplatek za ubytování je splatný ihned při příjezdu v celkové výší 100% v hotovosti.

Penzion si vyhrazuje právo požadovat při příjezdu dle uvážení zálohu na případné škody vzniklé nesprávným využíváním zařízení.

Celkovou cenu ubytování je možné po dohodě uhradit kdykoliv před příjezdem do penzionu buď bankovním převodem, poštovní složenkou, nebo v hotovosti. Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele je možné způsoby plateb zkombinovat.

6. Práva a povinnosti zákazníka:

 • Být řádně informován o veškerých podmínkách pobytu, plateb a storno podmínkách.
 • Využívat veškerých zaplacených služeb. (služby uvedené jako zdarma nelze právně vymáhat).
 • Dodržovat interní předpisy penzionu. (při hrubém porušování předpisů může být pobyt kdykoliv zrušen ze strany ubytovatele bez jakékoliv náhrady za uhrazené služby).
 • Stornovat pobyt kdykoliv před započetím pobytu, Při storno pobytu se ubytovatel i zákazník řídí storno podmínkami uvedeným v těchto Všeobecných podmínkách.
 • V uvedeném čase zaplatit dohodnutou zálohu za pobyt.
 • Dohlédnout na děti případně jim zajistit dozor, který by předešel jejich možnému úrazu v objektu i jeho okolí či způsobení škody na majetku provozovatele.
 • Řádně užívat ubytovací prostory a jejich okolí a dodržovat v nich pořádek a čistotu.
 • Při odchodu z penzionu uzavřít všechny okna a dveře.
 • Neprodleně oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách. Bezodkladně oznámit škodu nebo poškození, kterou zákazník nebo osoba s ním ubytovaná v ubytovacích prostorách způsobil.
 • Při ubytování předložit platný průkaz totožnosti. V případě, že cestujete s dětmi mladšími 15 let nahlásit jména a datum narození dětí. Při slevě na děti je rozhodující věk dětí při odjezdu.
 • V den příjezdu je možné se ubytovat od 14:00 do 18:00 hod. pokud není po vzájemné dohodě dohodnuto jinak. Pokud přijedete dřív bez domluveného individuálního příjezdu "nebudete ubytováni", nebo pokud přijedete dřív a Vaší přátelé již jsou u nás ubytovaní, vztahuje se na Vás ceník jako na návštěvu.
 • V den odjezdu vyklidit, předat pokoj a opustit areál do 9:30 hod. pokud není po vzájemné dohodě dohodnuto jinak.

6.1.Zákazník nesmí bez předchozího souhlasu ubytovatele:

 • Provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek, apod.)
 • Používat v prostorách vlastní spotřebiče.
 • Přenechat ubytování jiné osobě.

6.2. Vzniklé škody způsobené zákazníkem:

 • Každý může způsobit škodu vlastní nepozorností nebo neopatrností a má povinnost vzniklou škodu uhradit.
 • Při příjezdu si ve vlastním zájmu překontrolujte zařízení a vybavení a případné nedostatky nahlásit ubytovateli během prvního dne.
 • Uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním a jednáním jemu svěřených osob v plné výší na zařízení a vybavení penzionu Michelle v Českém ráji, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude penzion/objekt/pokoj vyřazen kvůli vzniklé škodě z provozu. Tuto povinnost má zákazník i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované se zákazníkem. Výši vzniklé škody určuje provozovatel.

7. Práva a povinnosti ubytovatele:

 • Zajistit všechna práva a povinnosti zákazníka uvedené v bodě 6.
 • Ubytovatel je povinen odevzdat zákazníkovi ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
 • Ubytovatel neprodleně (pokud je to možné) po oznámených vzniklích závad zajistí opravu škod.
 • Zákazník souhlasí s tím, že po dobu trvání zaplaceného pobytu má ubytovatel, popř. jím pověřená osoba (údržbář, úklid atd.) právo vstupu do ubytování za účelem výkonu svých povinností.
 • Ubytovatel má právo po ukončení pobytu zákazníka provést prohlídku ubytovacích prostor v jeho přítomnosti. Nepovažujte to prosím za projev nedůvěry k Vám.

8. Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, Odstoupení od smlouvy je možné výhradně písemnou formou, nebo e-mailem. Toto odstoupení od smlouvy musí být doručeno ubytovateli na kontakty uvedených na stránkách penzionu Michelle.

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit storno poplatky v této výši:

 • 29-40 dnů od zahájení pobytu – 20% z celkové částky pobytu.
 • 15-28 dnů od zahájení pobytu – 50% z celkové částky pobytu.
 • Méně než 14 dnů před zahájením pobytu –100% celkové částky pobytu.

V případě kdy objednáváte ubytování pro skupinu, bude záloha složena částkou na rodinu, pokoj, nebo osobu. V případě, že rodina, nebo osoba nedorazí, bude celá záloha použita na stornopoplatky.

Dny storno pobytu se počítají ode dne doručení storna pobytu penzionu Michelle.

Storno poplatek je počítán i při nenastoupení pobytu v uvedeném dni na odsouhlasené objednávce pobytu. (Pokud máte objednáno 7 dní pobytu bude Vám naúčtováno 7 dní pobytu bez ohledu na pozdní příjezd, nebo brzký odjezd.)

V případě storna pobytu je ubytovatel povinen provést vyúčtování storna a toto vyúčtování zaslat zákazníkovy formou předchozí komunikace a objednávky pobytu. Vyrovnání storna je povinen jak zákazník, tak ubytovatel provést nejpozději do 14 dnů od zaslání vyúčtování storna. Storno poplatek je nutné uhradit vždy bez ohledu na důvody vzniku storna. V případě storna pobytu ze strany ubytovatele je tento povinen zaslat již poukázané prostředky zpět zákazníkovi. Storno poplatek musí být uhrazen i při změně termínu zákazníkem pokud není dohodnuto jinak vzájemnou komunikací.

Z těchto důvodů doporučujeme uzavření pojistky proti stornopoplatkům a případné stornopoplatky nárokovat na pojišťovně s kterou jste uzavřeli pojistku.

9. Ubytovací řád

 • Chovat se ohleduplně k ostatním ubytovaným hostům.
 • Neničit zařízení a vybavení penzionu.
 • V celém objektu je k dispozici wi-fi připojení. Heslo je k dispozici na nástěnce.
 • Ubytování či návštěva objektu s domácími mazlíčky nejsou povoleny.
 • Kouření, drogy, alkohol. Uvnitř celého objektu platí zákaz kouření a užívání drog. Objekt je vybaven detektory kouře. Každé porušení zákazu je pokutováno částkou 5000 CZK
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je zákazník povinnem dodržovat noční klid.
 • Zákazníkovi není dovoleno brát do objektu sportovní nářadí a předměty, pro jejíž uskladnění je vyhrazeno místo v přilehlém zahradním domku.
 • Ubytovatel neodpovídá za ztrátu a škody na majetku zákazníka. (klenoty, peníze a jiné cennosti, které nechá host v objektu, případně si cennosti řádně nezabezpečil proti odcizení). Ubytovatel není povinen zajistit úschovu těchto věcí.
 • Je zakázáno skákat do bazénu. Před vstupem do bazénu se osprchujte. Pokud se před vstupem do bazénuto neosprchujete, může se stát, že se vám voda zakalí. Výměna vody v bazénu za poplatek 7.500Kč. Je zakázáno používat skleněné nádobí v bazénu a jeho blízkém okolí.
 • V penzionu se přezouvejte, boty nechte na chodbě.
 • Reprodukovaná hudba není povolena.
 • U bazénu a ve všech venkovních prostorách není povolena reprodukovaná hudba. Žádná hudba ani jiný hluk po 22:00 hod.
 • Pro plynulý chod septiku a čistírny odpadních vod je přísný zákaz vylévání tuků a olejů do odpadu. Oleje vylejte do zvláštní nádoby a vhoďte do něj také ubrousek, kterým jste olej vytřeli. Dále je do WC a odpadu zákaz vhazování pevného materiálu který se nerozloží jako jsou plenky, hygienické vložky, kondomy, uchošťoury, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.

10. Pojištění

Doporučujeme uzavření jak úrazové a zdravotní pojistky tak pojistky na škody způsobené třetím osobám. Pojistky nejsou zahrnuty v ceně pobytu.

11. Propojení webových stránek na webové stránky třetích osobo

Webové stránky ubytování Turnov obsahují propojení (linky) na webové stránky patřící třetím osobám. Tato propojení jsou uvedena pouze jako odkaz za účelem Vaší lepší informovanosti. Penzion nezodpovídá za obsah těchto odkazů ani za důsledky vyplývající z jejich využití.

Omezení využití webové prezentace penzionu.

Využití těchto webových stránek je podmíněno Vaším prohlášením, že žádné z informací a motivů zde prezentovaných Vámi nebudou využity k nelegálnímu účelu či v rozporu se Všeobecnými podmínkami a nebudou odporovat zákonům.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2017. Změnu těchto Všeobecných podmínek je možné provést kdykoliv bez předchozího upozornění.

Zákazník potvrzením rezervace souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a je si plně vědom případných stornopoplatků a zavazuje se je uhradit v uvedeném termínu.

Adresa: Ubytování Turnov, U Rybníka 70, 51101 Turnov

+420 604 854 400

info@ubytovani-turnov.cz

WWW stránky: https://ubytovani-turnov.czREZERVOVAT
POBYT
Rezervace
+420 604 854 400
info@ubytovani-turnov.cz

Kontaktní informace

Ubytování Turnov

U rybníka 70,
511 01 Turnov

Zobrazit na mapě >
+420 604 854 400
info@ubytovani-turnov.cz

Sociální sítě

Můžete nás sledovat i na sociálních sítích, kde Vás budeme informovat o všech našich novinkách a aktuálním dění.